ریدارکت ip سایت به دامنه سرور

paradox

کاربر انجمن پارسه دو
کاربر انجمن پارسه
برای ریدایرکت کردن آدرس IP سرور لینوکسی به نام دامنه خود میتوانید از کد ریدایرکت در فایل htaccess کمک بگیرید.
وارد مسیر پیش فرض وب سرور خود شوید ( در سرورهای Directadmin و cPanel بصورت زیر است)
1​
/var/www/html/​


یک فایل با نام .htaccess ایجاد کنید و محتوای زیر را در آن قرار دهید. در قسمت HTTP_HOST باید IP سرور را وارد کنید و بجای domainname.com نام دامنه خود را قرار دهید.
1
2
3
4​
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^12\.34\.56\.789$
RewriteRule ^(.*)$ https://domainname.com/$1 [L,R=301]​
 
بالا